voorwaarden

Uw privacy is belangrijk voor ons, dus we willen u laten weten dat wij onze privacyverklaring hebben bijgewerkt.


Hoe gaan wij met uw gegevens om.
Voor sommige advertenties, promoties of producten zoals een webshop aanmaken betaald u een fee. De betaling hiervan wordt afgehandeld door externe partijen, PayPal of Docdata (iDeal). De betaalgegevens die u invoert bij deze merchants, worden op geen enkele wijze bewaard op SpanjeMarktplaats en/of in ons systeem.

Op SpanjeMarktplaats laat u een e-mail adres, woonplaats, postcode en in sommige gevallen een telefoon nr. achter. Deze gegevens zijn nodig voor het hebben van een account en uw locatie (alleen woonplaats) waar vandaan u uw iets te koop of bijv. een dienstverlening aanbied. SpanjeMarktplaats zal deze gegevens nooit verstrekken aan derde partijen, behalve  wanneer hiervoor een technische noodzaak is.  Zoals te voldoen aan een verzoek van opsporingsambtenaren en/of instanties die zijn belast met rechtshandhaving in het kader van het tegengaan van misbruik van de Website, diensten en of goederen. In laatstgenoemd geval kunnen ook gegevens omtrent IP adressen beschikbaar worden gesteld.


ZELF U GEGEVENS EN ADVERTENTIES VERWIJDEREN VAN SPANJEMARKTPLAATS.
Adverteerder(ster) kan ter aller tijde zelf zijn of haar gegevens, advertentie verwijderen van SpanjeMarktplaats door in te loggen in zijn of haar account en te kiezen voor de optie account verwijderen. Hiermee worden al uw gegevens definitief verwijderd uit SpanjeMarktplaats. Deze aktie is achteraf niet meer terug te draaien. Indien u opnieuw een advertentie wil plaatsen zult u opnieuw een account moeten aanmaken en uw gegevens opnieuw moeten invoeren.

24 X 7 monitoring van advertenties
De advertenties op SpanjeMarktplaats worden 24 x 7 gemonitord. Wij nemen diverse maatregelen zoals IP en e-mail adres verificatie van de adverteerder. Deze maatregelen dragen er toe bij dat de gebruikers van SpanjeMarktplaats op een veilige, succesvolle en plezierige manier zaken met elkaar kunnen doen. SpanjeMarktplaats hecht er veel waarde aan dat het vertrouwen van gebruikers in een veilige omgeving wordt beschermd.
 

IP controle
Met het plaatsen van een advertentie op Spanjemarktplaats laat u een uniek IP-adres achter. Via dit IP-adres is het mogelijk om het adres te achterhalen vanwaar de advertentie is geplaatst. Wanneer wij van mening zijn dat u de regels overtreedt, wordt dit gemeld aan de daarvoor bevoegde autoriteiten en is een IP - plus - email adres blokkade het gevolg.Voorwaarden - Algemene Voorwaarden SpanjeMarktplaats.nl

Introductie:
SpanjeMarktplaats.nl is opgericht in 2006 en is de eerste website waar Nederlanders in Spanje of vanuit het buitenland gerelateerd aan Spanje, online rubrieksadvertenties kunnen plaatsen. Dagelijks kunt u gebruik maken van alle voordelen die online adverteren u biedt: het snel tot elkaar brengen van vraag en aanbod.

Artikel 1. Begripsbepaling.
In deze Algemene Voorwaarden wordt begrepen onder:

SpanjeMarktplaats.nl nader te noemen houder van deze website.
Advertentie: een op de Website geplaatste of daartoe aangeboden advertentie, waarin goederen en/of diensten worden aangeboden c.q. gevraagd;
Adverteerder: is diegene die een Advertentie plaatst op de Website;
Gebruiker: is diegene die, anders dan als Adverteerder, gebruik maakt van de Website;
Overeenkomst: enige overeenkomst tussen Adverteerder en Gebruiker die voortvloeit uit het gebruik van de SpanjeMrktplaats.nl:
Persoongegevens: zijn de door Adverteerder of Gebruiker verstrekte gegevens die tot zijn of haar persoon herleidbaar zijn, waaronder n.a.w. gegevens, E-mailadres en bankrekeningnummer wanneer van toepassing;

Artikel 2. Toepasbaarheid.
2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de relatie tussen Adverteerders dan wel Gebruikers enerzijds en SpanjeMarktplaats.nl anderzijds.
2.2 De toepasbaarheid van andere algemene voorwaarden dan de onderhavige is uitgesloten.

Artikel 3. Advertentie(s) plaatsing
3.1 Door het plaatsen van een Advertentie op de Website komt een overeenkomst tot stand tussen de Adverteerder en SpanjeMarktplaats.nl. Daarbij gelden de tarieven en overige bepalingen en gedragsregels zoals weergegeven op de Website, alsmede deze algemene voorwaarden. Plaatsing op de Website vindt plaats gedurende een door SpanjeMarktplaats.nl te bepalen aantal dagen
3.2 Door het aanbieden van een Advertentie geeft Adverteerder SpanjeMarktplaats.nl toestemming de in de Advertentie vervatte informatie, inclusief eventueel fotomateriaal en/of hyperlinks te doen plaatsen op de Website.
3.3 SpanjeMarktplaats.nl spant zich naar redelijkheid in te bewerkstelligen dat de Adverteerder reacties op zijn Advertentie krijgt. Zij doet dit door het beschikbaar stellen en zoveel mogelijk toegankelijk houden van de Website alsmede o.a. door het aanbrengen van een rubricering en het aantrekkelijk houden en onder de aandacht brengen van de Website als geheel. SpanjeMarktplaats.nl is uitdrukkelijk geen partij bij enige overeenkomst die als gevolg van het gebruik maken van de Website tot stand komt tussen Adverteerder en Gebruiker.

Artikel 4. Uiteenzetting van de Advertentie
4.1 De Adverteerder draagt er zorg voor dat de omschrijving van een aangeboden product of dienst overeenkomt met de werkelijkheid en derhalve juist en volledig is.
4.2 De Adverteerder is gerechtigd tot het plaatsen van fotomateriaal bij het aanbieden van producten of diensten op de Website.
4.3 De informatie die door Adverteerder in een Advertentie of in daarop volgend contact wordt verstrekt, dient rechtstreeks verband te houden met het te verkopen of gezochte product. De Advertentie mag niet worden gebruikt als algemeen communicatiemiddel en mag niet dienen om diensten en/of producten van een Adverteerder in het algemeen aan te prijzen. Indien in een Advertentie een hyperlink is opgenomen dient deze direct relevant te zijn.
4.4 Een Advertentie mag uitsluitend worden geplaatst in één rubriek van de Website. De Adverteerder dient daarbij gebruik te maken van de rubriek waarin de desbetreffende aangeboden producten of diensten naar hun aard en soort behoren.
4.5 De inhoud van de advertentie dient te voldoen aan onze advertentie bepalingen zoals vermeld op onze website en in deze algemene voorwaarden.
4.6 SpanjeMarktplaats.nl. behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen Advertenties voortijdig te verwijderen, de teksten van Advertenties in te korten of te wijzigen en/of aangebrachte hyperlinks of fotomateriaal te verwijderen. SpanjeMarktplaats.nl zal hiertoe in ieder geval, doch niet uitsluitend, overgaan in geval is gehandeld in strijd met deze algemene voorwaarden. De Adverteerder zal in geen van de in dit lid bedoelde gevallen recht hebben op restitutie of enige vorm van schadevergoeding.
4.7 Indien in de Advertentie een product wordt aangeboden, dient tegelijk met het aanbieden van het product op de Website door de Adverteerder een minimumprijs te worden aangegeven waarvoor het product kan worden gekocht. Indien de minimumprijs niet wordt gemeld is SpanjeMarktplaats.nl gerechtigd de waarde van het aangeboden product zelf te beoordelen en deze waarde als minimumprijs te hanteren.
4.8 De Adverteerder is verplicht er omgaand zorg voor te dragen dat de Advertentie wordt verwijderd of aangepast zodra een daarin aangeboden product of dienst niet langer beschikbaar is.
4.9 De adverteerder dient zich te houden zoals staat beschreven in de rubriek De Regels van SpanjeMarktplaats.nl

Artikel 5. Betaling en invordering
5.1 Voor het plaatsen van een Advertentie in bepaalde rubrieken dient door de Adverteerder te worden betaald. Deze rubrieken zijn aangegeven op de Website.
5.2 Indien sprake is van een betaalde Advertentie draagt SpanjeMarktplaats.nl. er zorg voor dat de Advertentie wordt geplaatst op de Website nadat de Adverteerder de betaalprocedure zoals vermeld op de Website juist heeft doorlopen en SpanjeMarktplaats.nl hiervan bericht heeft ontvangen. De Adverteerder ontvangt een factuur per e-mail.
5.3 SpanjeMarktplaats.nl is gerechtigd de Adverteerder per direct uit te sluiten van gebruik van de Website indien de Adverteerder in strijd handelt met de bedoelde betaalprocedure.
5.4 Indien betaling uitblijft binnen de afgesproken betaal termijn, dan volgt er een herinnering. Als hier de betaling op uitblijft, volgt een aanmaning plus €35 administratie kosten. Na de 2e aanmaning en ook hier geen betaling op volgt is SpanjeMarktplaats.nl genoodzaakt ter inning van de aan haar verschuldigde bedragen (rechtskundige) bijstand in te roepen. Alle daarvoor gemaakte kosten, met een minimum van € 250,-, komen voor rekening van Adverteerder.
5.5 Ontvangen betalingen worden door SpanjeMarktplaats.nl niet gerestitueerd. Wel kunnen betalingen onder omstandigheden (ter beoordeling door SpanjeMarktplaats.nl) worden toebedeeld aan het tegoed van Adverteerder.

Artikel 6. Waarborging

6.1 De Adverteerder draagt er zorg voor dat de Advertentie en/of de in de Advertentie aangeboden producten en/of diensten geen inbreuk maken op rechten van derden, waaronder rechten van intellectuele eigendom, en dat deze geen wet en/of regelgeving schenden, niet aanstoot gevend, obsceen, beledigend, onjuist of misleidend zijn.
6.2 Adverteerder vrijwaart SpanjeMarktplaats.nl. tegen alle aanspraken van derden. De Adverteerder is aansprakelijk voor alle kosten van verweer die ter zake door SpanjeMarktplaats.nl moeten worden gemaakt.

Artikel 7. Beperking van aansprakelijkheid
7.1 SpanjeMarktplaats.nl is niet aansprakelijk voor schade die direct of indirect voortvloeit uit het gebruik dat Adverteerders of Gebruikers van de Website maken. SpanjeMarktplaats.nl. is niet aansprakelijk voor gedragingen van Adverteerders of Gebruikers, voor de inhoud van Advertenties of voor de producten en diensten die worden aangeboden.
7.2 De informatie die door SpanjeMarktplaats.nl zelf op de Website is geplaatst is met grote zorgvuldigheid samengesteld. Niettemin is SpanjeMarktplaats.nl niet aansprakelijk voor daarin opgetreden onjuistheden of onvolledigheden.
7.3 De aansprakelijkheid van SpanjeMarktplaats.nl voor haar verplichtingen op grond van de met de Adverteerder gesloten overeenkomst is voorts beperkt tot het bedrag dat de Adverteerder heeft betaald c.q. verschuldigd is voor de plaatsing van de Advertentie.
7.4 Iedere aansprakelijkheid voor indirecte schade van Adverteerders of Gebruikers, waaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie en schade door verlies van gegevens, is uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 8. Supportdesk
8.1 SpanjeMarktplaats.nl stelt aan Adverteerders en Gebruikers een Supportdesk ter beschikking, waar zij per e-mail terecht kunnen met vragen over en problemen met de plaatsing van Advertenties.
8.2 De Supportdesk beantwoordt de gestelde vragen naar vermogen en naar beste kunnen. Adviezen worden echter opgevolgd op eigen risico. SpanjeMarktplaats.nl is niet aansprakelijk voor eventuele schade die ontstaat als gevolg van door de Supportdesk verstrekte adviezen.

Artikel 9. Gebruik van persoonsgegevens en Privacy

9.1 Indien gebruik wordt gemaakt van SpanjeMarktplaats.nl, dienen de gegevens waaronder, doch niet beperkt tot, naam/woonplaats/gegevens, e-mailadres volledig, juist en actueel te zijn. Gebruiker garandeert wettelijk bevoegd te zijn om op enige wijze gebruik te maken van SpanjeMarktplaats.nl

9.2 Persoonsgegevens zullen uitsluitend aan derden worden verstrekt binnen de hier beschreven voorwaarden, wanneer hiervoor een technische noodzaak is en om te voldoen aan een verzoek van opsporingsambtenaren en/of instanties die zijn belast met rechtshandhaving in het kader van het tegengaan van misbruik van de Website. In laatstgenoemd geval kunnen ook gegevens omtrent IP adressen beschikbaar worden gesteld.
9.3 Op SpanjeMarktplaats.nl worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, zonder dat deze bezoekers identificeren. Het doel hiervan is om de inrichting van de website te optimaliseren.
9.4 Cookies zijn kleine stukjes informatie (bestandjes) die een website op uw computer achterlaat. SpanjeMarktplaats.nl gebruikt cookies om het navigeren in de website te vergemakkelijken, om het gebruik van de website te kunnen analyseren en om daarmee de website te kunnen optimaliseren. Ook kunnen deze gegevens worden gebruikt om meer gerichte informatie op de site te zetten. Cookies worden tevens gebruikt om informatie te verzamelen over klanten, voor doeleinden van gerichte communicatie, waaronder het verstrekken van service-informatie rond onze producten en gerichte marketingactiviteiten rond de producten van SpanjeMarktplaats.nl. De verwerking van cookies vindt deels plaats door derden. Deze derden hebben echter geen toegang tot persoonlijke gegevens.
9.5 Het is Gebruikers en Adverteerders alleen toegestaan gebruik te maken van via de Website verkregen (persoon) gegevens met het oog op het sluiten van een mogelijke Overeenkomst. Gebruik voor enig ander doel is verboden, waaronder: het verzenden van (ongevraagde) e-mail(s) waarvan de inhoud niet direct betrekking heeft op de inhoud van de Advertentie, zulks ongeacht of het boodschappen betreft van commerciële aard; het verzamelen van e-mailadressen van Gebruikers en/of Adverteerders.
9.6 Adverteerder die een of meerdere advertenties plaatsen op SpanjeMarktplaats.nl, dienen zich er van bewust te zijn dan deze advertenties in woord en geschrift kunnen worden teruggevonden door derden, zoals zoekmachines. SpanjeMarktplaats draagt geen verantwoordelijkheid voor de informatie zoals die door adverteerders in de vorm van advertenties worden achtergelaten op SpanjeMarktplaats.nl, in woord en geschrift zijn terug te vinden bij derden partijen zoals zoekmachines.
Artikel 10. Beveiliging
10.1 SpanjeMarktplaats.nl spant zich naar redelijkheid in haar systemen te beveiligen tegen verlies en/of tegen enige vorm van onrechtmatig gebruik en legt hiervoor passende technische en organisatorische maatregelen ten uitvoer, waarbij onder meer rekening wordt gehouden met de stand van de techniek.
10.2 SpanjeMarktplaats.nl is echter niet aansprakelijk voor verlies van gegevens, schade aan bestanden, onrechtmatig verkregen toegang tot computers of bestanden, via Advertenties verspreide virussen of andere onrechtmatige programma’s of bestanden, of enig ander gevolg van het gebruik dat van de Website wordt gemaakt.

Artikel 11. Websites en diensten van derden
11.1 De Website en Advertenties kunnen verwijzingen bevatten (bijvoorbeeld door middel van een hyperlink, banner of button) naar websites van derden. SpanjeMarktplaats.nl heeft geen zeggenschap over deze websites en is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites.
11.2 Indien en voor zover gebruik wordt gemaakt van diensten van externe dienstverleners, waaronder begrepen docdata payments, zijn de voorwaarden en privacyregels van deze dienstverleners van toepassing. SpanjeMarktplaats.nl is niet verantwoordelijk voor de rechtshandelingen c.q. het beleid van deze dienstverleners.

Artikel 12. Terrugkoppeling / Feedback
12.1 Gebruikers van de Website worden in de gelegenheid gesteld om op de Website feedback te geven inzake het verloop van de Overeenkomst met een Adverteerder.
12.2 Bij misbruik of onrechtmatig handelen (onder meer beledigende taal) door Gebruiker met betrekking tot het geven van feedback kan SpanjeMarktplaats.nl de toegang van de betrokkene tot de Website blokkeren.
12.3 Het is Adverteerders niet toegestaan om feedback te geven op een eigen Advertentie op de Website (al dan niet door gebruik te maken van andere emailadressen).

Artikel 13. Uitsluiting
13.1 SpanjeMarktplaats.nl behoudt zich het recht voor om Adverteerders en Gebruikers uit te sluiten van elk gebruik van de Website indien op enigerlei wijze in strijd wordt gehandeld met de wet, de openbare orde, de goede zeden en/of de onderhavige algemene voorwaarden.
13.2 Bedoelde uitsluiting geschiedt onverminderd het recht van SpanjeMarktplaats.nl om rechtsmaatregelen te nemen en/of schadevergoeding te vorderen.

Artikel 14. Intellectuele eigendom
14.1 Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de Website, waaronder begrepen de teksten, afbeeldingen, vormgeving, foto´s , beeld- en/of geluidsmateriaal, formats, software, merken en domeinnamen, berusten bij SpanjeMarktplaats.nl respectievelijk haar licentiegevers.
14.2 Het is Gebruikers en Adverteerders verboden om de Website of enig gedeelte daarvan te verveelvoudigen dan wel ter beschikking te stellen (middels deep linken of anderszins) zonder toestemming van SpanjeMarktplaats.nl

Artikel 15. Slot bepalingen
15.1 Onbeduidendheid van enige bepaling van deze algemene voorwaarden zal geen effect hebben op de verbindendheid van de overige bepalingen.
15.2 Op de overeenkomst tussen SpanjeMarktplaats.nl en de Adverteerder is het EU recht van toepassing. Alle uit deze overeenkomst voortvloeiende geschillen die niet in goed onderling overleg tot een oplossing kunnen worden gebracht zullen worden voorgelegd aan de daarvoor bevoegde rechter.
15.3 Deze algemene voorwaarden kunnen door SpanjeMarktplaats.nl worden gewijzigd. De gewijzigde voorwaarden zijn direct beschikbaar op de Website. Gewijzigde algemene voorwaarden zijn direct van toepassing.

Copyright/Disclaimer
Niets uit deze website mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van SpanjeMarktplaats S.L. verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt door middel van druk, offset, fotokopie of microfilm of in enige digitale, elektronische, optische of andere vorm of (en dit geldt zonodig in aanvulling op het auteursrecht) het reproduceren ten behoeve van een onderneming, organisatie of instelling of voor eigen oefening, studie of gebruik welk(e) niet strikt privé van aard is of voor het overnemen in enig dag-, nieuws- of weekblad of tijdschrift (al of niet in digitale vorm of online) of in een TV-uitzending.
   
SPAINMARKETPLACE 2017, SL
Urb. La Reserva de Alcuzcuz
29679 Benahavís (Málaga) SPAIN
NIF:ESB93609725

EUR-Lex - Consumenten geschillen.
Verordening (EU) nr. 524/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 21 mei 2013 betreffende onlinebeslechting van consumentengeschillen en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2006/2004 en Richtlijn 2009/22/EG (verordening ODR consumenten). Website.

© SpanjeMarktplaats 2024